Home ภาระกิจแผนกช่างกล บูรณาการ การเรียนการสอน
บูรณาการ การเรียนการสอน PDF พิมพ์ อีเมล

ครูสุริยา   สุขเจริญ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  และคณะครูแผนกช่างกลโรงงาน  ได้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  วิชางานเครื่องมือกล 3  และรายวิชางานสร้างแม่พิมพ์โลหะ  โดยให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำกระทงจะนำไปร่วมในงานวันลอยกระทงของจังหวัด ศรีสะเกษในวันที่ 28  พฤศจิกายน  2555

(นายสรายุทธ   ขันติวงษ์  รายงาน/นายจิรยุทธ์   โชติกุล  นายมงคล   บุญอนันต์   ภาพ)